POPIS JEDNOTLIVÝCH ODPADŮ A JEJICH NEŽÁDOUCÍCH PŘÍMĚSÍ 

170101 - Beton

Popis odpadu:

Kusy betonu a železobetonu z demolic a rekonstrukcí staveb, který může obsahovat drobné částice kovu (např. šrouby) a dřevo (zbytky ztraceného bednění) v množství menším, než významném.

Nesmí obsahovat:

Nátěry a povlaky (např. izolační, dekorační, penetrační), znečištění ropnými uhlovodíky.

170102 - Cihly

Popis odpadu:

Cihly, kusy cihel, cihlové bloky z demolic a rekonstrukcí.

Nesmí obsahovat:

Nátěry a povlaky (např. izolační, dekorační, penetrační), znečištění ropnými uhlovodíky.

170103 - Tašky a keramické výrobky

Popis odpadu:

Střešní krytina z pálené hlíny, obkládací a podlahové keramické dlaždice z demolic a rekonstrukcí staveb.

 

Nesmí obsahovat:

Betonovou střešní krytinu a střešní krytinu s obsahem azbestu.

100107 - Směsi nebo oddělení frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků

Popis odpadu:

Odpady stavebních výrobků na bázi přírodních materiálů.

Nesmí obsahovat:

Odpady s obsahem azbestu a ochranné povlaky s obsahem organických a ropných látek.

170302 - Asfaltové směsi

Popis odpadu:

Vybourané asfaltové směsi z vozovek, asfaltové kry, vyfrézované povrchy vozovek atp.

Nesmí obsahovat:

Odpady s obsahem azbestu a ochranné povlaky s obsahem organických a ropných látek, znečištění dehtem.

170504 - Zemina a kamení

Nesmí obsahovat:

Ornici, rašelinu, zeminu z kontaminované lokality.

200202 - Zemina a kamení (ze zahrad a parků)

Popis odpadu:

Odpady z údržby zahrad a parků.

Nesmí obsahovat:

Odpad z výkopů a rekonstrukcí inženýrských sítí, ornici a rašelinu.