PŘIJÍMANÉ ODPADY
 

V rámci naší recyklační deponie je možný návoz následujících druhů odpadu:

170101                  Beton

170102                  Cihly

170103                  Tašky a keramické výrobky

170107                  Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod

                                číslem 17 01 06

170201                  Dřevo

170302                  Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

170504                  Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

170506                  Vytěžená jalová hornina a hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05

170508                  Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07

170904                  Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

Původce – dodavatel materiálů k recyklaci prohlašuje, že materiál (odpad), který naváží, neobsahuje látky, které mají nebezpečné vlastnosti a neobsahuje též nebezpečné příměsi.

Maximální kusovitost = 600 mm. Při větší kusovitosti účtujeme zvýšenou cenu. Podrobnější informace naleznete v ceníku.